Google Trends


Z Google Trends możesz korzystać bez logowania się. To narzędzie służące do przestawienia Ci trendów panujących w wyszukiwarce Google, albo właściwie trendów jakie Google dzięki niej zbiera. W Google Trends wpisujesz słowa kluczowe, a po chwili uzyskujesz informacje o ich popularności  w wybranym przedziale czasowym, w wybranych regionach/krajach, w wyznaczonych kategoriach. Możesz zawęzić tez wyniki do wyszukiwarki grafiki w Google, wiadomości w Google, wyszukiwarki zakupy w Google, wyszukiwarki YouTube. Popularność wpisywanych słów kluczowych możesz porównywać ze sobą według wspomnianych kryterów. Gdzięki Google Trends możesz poznać co jest popularne w najbardziej popularnej wyszukiwarce świata np. w ostatnich 4 godzinach, w ostanim dniu, w ostatnich 7 dniach, w ostanim miesiącu.

Aktualizacja wpisu